Regulamin

Regulamin świadczenia usług stacjonarnie i on-line

1) Operatorem Serwisu www.widokipsychoterapia.pl i jednocześnie Administratorem
Danych Osobowych jest Spółka Damian Mazur z siedzibą w Łomiankach Dolnych, Aleja Fryderyka Chopina 108/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000881337
oraz numerem NIP 524 291 29 02; telefon: 572 993 816; e-mail:
kontakt@widokipsychoterapia.pl

2) Usługi Ośrodka. Ośrodek – Widoki – Twoja psychoterapia oferuje następujące usługi
realizowane stacjonarnie w gabinetach na Powiślu, ul. Zajęcza 7, na Żoliborzu, ul. Wojska Polskiego 41 lub on-line:
– psychoterapię indywidualną osób dorosłych,
– psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży,
– psychoterapię par,
– psychoterapię rodzin,
– konsultacje rodzicielskie.

3) Zespół Ośrodka. Zespół psychoterapeutów w Widokach tworzą specjaliści, którzy:
– wykonują swoją pracę odpowiedzialnie i z zaangażowaniem,
– szanują autonomię, godność i system wartości każdego Pacjenta,
– podstawowym celem ich działań jest dobro Pacjenta,
– nieustannie rozwijają swoje umiejętności i wiedzę poprzez udział w szkoleniach,
konferencjach i warsztatach – dbają o wysokie standardy w zakresie kompetencji
zawodowych,
– dbają o poczucie bezpieczeństwa Klienta m.in. przez to, że zawsze przestrzegają
zasady zapewnienia tajemnicy spotkania terapeutycznego,
– swoją pracę poddają regularnej superwizji,
– przestrzegają zasad zawartych w kodeksie etycznym psychoterapeutów Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

4) Sposoby rezerwacji pierwszej wizyty z psychoterapeutą. Usługę Ośrodka Pacjent
może zamówić telefonicznie (tel. 572 993 816), mailowo
(kontakt@widokipsychoterapia.pl), za pośrednictwem formularza kontaktowego
znajdującego się na stronie internetowej lub wybierając na stronie internetowej
„zarezerwuj wizytę”.

5) Aby zarezerwować wizytę przez stronę internetową Pacjent wykonuje następujące
czynności:
– kliknięcie „zarezerwuj wizytę”,
– wybór rodzaju usługi (np. Psychoterapia indywidualna osób dorosłych),
– wybór psychoterapeuty lub zaznaczanie opcji „dowolny”,
– wybór terminu i godziny wizyty,
– uzupełnienie danych: imię i nazwisko, email, numer telefonu,
– zaakceptowanie polityki prywatności Nakiedy i kliknięcie „dalej”,

– kliknięcie: „zarezerwuj i zapłać online”.

6) Osoby korzystające z usług Ośrodka. W Ośrodku Widoki – Twoja Psychoterapia
przyjmowane są osoby, które wyrażają zgodę na przestrzeganie Regulaminu
świadczenia usług. Z pomocy psychoterapeutycznej mogą korzystać osoby, które
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie przyjmowane
są po konsultacji psychoterapeuty z rodzicami i pod warunkiem uzyskania pisemnej
zgody rodzica / opiekuna prawnego.

7) Kontrakt terapeutyczny. Podczas pierwszych sesji terapeutycznych psychoterapeuta
zawiera z Pacjentem kontrakt terapeutyczny (ustnie lub pisemnie), którego zasady
mogą nieznacznie modyfikować Regulamin świadczenia usług.

8) Długość terapii i częstotliwość spotkań. Psychoterapia indywidualna odbywa się
najczęściej w formie cotygodniowych sesji trwających 50 minut. Czas jej trwania i
częstotliwość spotkań mogą być różne w zależności od charakteru zgłaszanego
problemu i indywidualnych potrzeb. Spóźnienie Pacjenta oznacza skrócenie czasu
sesji.

9) Płatność za wizyty. Usługi Ośrodka są odpłatne zgodnie z cennikiem, umieszczonym
na stronie internetowej widokipsychoterapia.pl. W przypadku wizyty stacjonarnej
zarezerwowanej telefonicznie, mailowo lub przez formularz kontaktowy oraz po
każdej kolejnej wizycie stancjonarnej, Pacjent zobowiązany jest do opłaty za sesję od
razu po jej zakończeniu (możliwość płatności kartą lub gotówką). W przypadku sesji
odbywającej się on-line – płatność́ powinna odbyć́ się̨ przed spotkaniem, a Pacjent
zobowiązany jest do każdorazowego przesłania potwierdzenia wykonania przelewu
psychoterapeucie. W przypadku rezerwacji pierwszej wizyty poprzez wybranie na
stronie internetowej „zarezerwuj wizytę”, Pacjent dokonuje płatności w momencie
rezerwacji przez Przelewy24.

10) Odwoływanie wizyt. Jeśli zaistnieje konieczność odwołania spotkania, Pacjent może
je odwołać bezkosztowo raz w miesiącu, zgłaszając ten fakt przynajmniej 24 godziny
przed spotkaniem. W przypadku odwołania więcej niż jednej sesji w miesiącu Pacjent
ponosi jej koszt, niezależnie od terminu odwołania i przyczyn (dotyczy to również
sytuacji losowych takich jak korki uliczne, nagła niedyspozycja). Pacjent zawsze
ponosi koszt umówionej sesji, na którą się nie zgłosił w przypadku, gdy nie odwołał jej
w wyznaczonym terminie. Odwołanie wizyty jest możliwe poprzez kontakt z
psychoterapeutą lub przez kontakt smsowy lub telefoniczny z recepcją Ośrodka (tel.:
572 993 816).
11) Usługi on-line.
a) Usługi Ośrodka (dalej także: Usługodawca) mogą być realizowane drogą
elektroniczną za pośrednictwem wybranego przez Pacjenta (dalej także:
Usługobiorca) i psychoterapeutę komunikatora.

b) Usługę Ośrodka on-line Pacjent może zamówić telefonicznie (tel. 572 993 816),
mailowo (kontakt@widokipsychoterapia.pl), za pośrednictwem formularza
kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej lub wybierając na stronie
internetowej „zarezerwuj wizytę”.
c) Zamówienie usługi Ośrodka w jeden z wymienionych sposobów oznacza zawarcie
Umowy świadczenia usług psychologicznych lub psychoterapeutycznych w drodze
elektronicznej.
d) Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług lub brak
dostępu do Usług z przyczyn niezależnych od Ośrodka, w tym z przyczyn
technicznych powstałych po stronie Pacjenta.
e) Świadczenie Usług przez psychoterapeutów Ośrodka Widoki – Twoja
Psychoterapia drogą elektroniczną za pośrednictwem wybranego komunikatora
(np. Skype, WhatsApp) jest uwarunkowane spełnieniem przez Pacjenta jako
Usługobiorcę minimalnych wymagań technicznych w postaci:

– korzystania z komputera z procesorem dwurdzeniowym lub szybszym oraz kamerą
internetową, słuchawkami i mikrofonem lub z telefonu albo tabletu, wyposażonego w
kamerę i mikrofon,
– posiadania szybkiego łącza internetowego – minimum 512kb/s (wysyłanie i pobieranie),
– posiadaniem dostępu do jednego z komunikatorów internetowych (np. Skype, WhatsApp)
f) Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia
techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta
Usługobiorca, a które utrudniają lub uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z
Usług Ośrodka. W przypadku braku możliwości prawidłowego wykonania
zamówienia z przyczyn technicznych, nie leżących po stronie Usługodawcy,
Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w
tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej za Usługę płatności.
g) Pacjentowi jako Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w
terminie 14 dni od jej zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi
zostać złożone w taki sposób, aby Usługodawca mógł się z nim zapoznać nie
później niż przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi i przekazane za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@widokipsychoterapia.pl.
W przypadku prawidłowego wykonania prawa odstąpienia, Umowa uważana jest
za niezawartą, a Ośrodek Widoki – Twoja Psychoterapia w ciągu 14 dni dokona
zwrotu środków dla Usługobiorcy po odstąpieniu od umowy. Pacjent nie może
odstąpić od Umowy od momentu rozpoczęcia świadczenia Usług.
h) Pacjent jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od chwili
zakończenia świadczenia Usługi. Dla swej skuteczności formalnej reklamacja wraz
z uzasadnieniem powinna być przesłana na adres poczty
elektronicznej kontakt@widokipsychoterapia.pl.
i) Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

12) Odmowa świadczenia usług przez psychoterapeutę. Psychoterapeuta może
odmówić świadczenia Usług osobom, które chcą zrealizować cele niemożliwe do
zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Psychoterapeuta może
odmówić świadczenia Usługi osobie, która naraża jego dobro osobiste, jest pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających lub jest agresywna. W takim wypadku
zastrzega sobie także prawo do wezwania policji. Mając na uwadze dobro Pacjenta,
psychoterapeuta może również odmówić świadczenia Usług, kiedy uzna, że nie może
ich rzetelnie świadczyć na rzecz danego Pacjenta. W takiej sytuacji, Pacjent pokrywa
koszt Usługi zgodnie z Regulaminem świadczenia usług, a jeżeli Pacjent wyrazi na to
zgodę, psychoterapeuta kieruje Pacjenta do innego specjalisty.

13) Zachowanie poufności. Fakt korzystania przez Pacjenta z terapii oraz przekazywane
przez Pacjenta informacje są traktowane jako ściśle poufne i nie są nikomu
ujawniane. Z prawnego punktu widzenia zasada zachowania poufności nie obejmuje
sytuacji, w której istnieje zagrożenie zdrowia lub życia Pacjenta lub innych osób oraz
w sytuacji, w których dzieci są narażone na ryzyko (np. molestowania seksualnego,
fizycznego lub psychicznego znęcania się). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji
psychoterapeuta omawia ją z Pacjentem. Współpracując z innymi specjalistami
leczącymi pacjenta (np. psychiatrą), psychoterapeuta udostępnia tylko niezbędne
informacje. Jeśli zaistnieje potrzeba omówienia przebiegu leczenia z superwizorem,
czyli innym specjalistą z zakresu psychoterapii, nie ujawnia się informacji
pozwalających na identyfikację Pacjenta.

14) Kontakt telefoniczny z terapeutą i w razie nagłych wypadków. W kwestii terminów
czy odwoływania sesji Pacjent kontaktuje się w pierwszej kolejności z
psychoterapeutą, a w przypadku trudności – z rejestracją Widoki – Twoja
Psychoterapia. W razie nagłego wypadku, Pacjent zobligowany jest poszukać pomocy
w izbie przyjęć najbliższego szpitala.

15) Sytuacja zagrożenie zdrowia i / lub życia. W stanach zagrożenia zdrowia i życia
Pacjenta lub innych osób, psychoterapeuta ma prawo wezwać służby ratownicze, co
jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.

16) Wydawanie zaświadczeń. Zaświadczenia o korzystaniu z psychoterapii są wydawane
na życzenie Pacjenta. Zaświadczenie zawiera informację na temat okresu i
częstotliwości odbywania się spotkań. Psychoterapeuta ma prawo sprawdzić
zgodność podawanych danych osobowych z dowodem tożsamości.

17) Polityka prywatności dotycząca sposobu przechowywania danych osobowych
Pacjenta dostępna jest na naszej stronie internetowej widokipsychoterapia.pl. W