1) Operatorem Serwisu www.widokipsychoterapia.pl i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Spółka Damian Mazur z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sieczna 69 A m. 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000881337 oraz numerem NIP 524 291 29 02; telefon: 572 993 816; e-mail: kontakt@widokipsychoterapia.pl.

2) Usługi Ośrodka. Ośrodek – Widoki – Twoja psychoterapia oferuje następujące usługi realizowane stacjonarnie w gabinetach na Powiślu, ul. Zajęcza 7/13 lub on-line:

– psychoterapię indywidualną osób dorosłych,

– psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży,

– psychoterapię par,

– psychoterapię rodzin,

– konsultacje rodzicielskie.

3) Zespół Ośrodka. Zespół psychoterapeutów w Widokach tworzą specjaliści, którzy:

– szanują autonomię, godność i system wartości każdego Pacjenta,

– podstawowym celem ich działań jest dobro Pacjenta,

– nieustannie rozwijają swoje umiejętności i wiedzę poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach – dbają o wysokie standardy w zakresie kompetencji zawodowych,

– dbają o poczucie bezpieczeństwa Klienta m.in. przez to, że zawsze przestrzegają zasady zapewnienia tajemnicy spotkania terapeutycznego,

– swoją pracę poddają regularnej superwizji,

– przestrzegają zasad zawartych w kodeksie etycznym psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

4) Sposoby rezerwacji pierwszej wizyty z psychoterapeutą. Usługę Ośrodka Pacjent może zamówić telefonicznie (tel. 572 993 816), mailowo (kontakt@widokipsychoterapia.pl), za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej lub wybierając na stronie internetowej „zarezerwuj wizytę”.

5) Aby zarezerwować wizytę przez stronę internetową Pacjent wykonuje następujące czynności:

– kliknięcie „zarezerwuj wizytę”,

– wybór rodzaju usługi (np. Psychoterapia indywidualna osób dorosłych),

– wybór psychoterapeuty lub zaznaczanie opcji „dowolny”,

– wybór terminu i godziny wizyty,

– uzupełnienie danych: imię i nazwisko, email, numer telefonu,

– zaakceptowanie polityki prywatności Nakiedy i kliknięcie „dalej”,

– kliknięcie: „zarezerwuj i zapłać online”.

6) Osoby korzystające z usług Ośrodka. W Ośrodku Widoki – Twoja Psychoterapia przyjmowane są osoby, które wyrażają zgodę na przestrzeganie Regulaminu świadczenia usług. Z pomocy psychoterapeutycznej mogą korzystać osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są po konsultacji psychoterapeuty z rodzicami i pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodzica / opiekuna prawnego.

7) Kontrakt terapeutyczny. Podczas pierwszych sesji terapeutycznych psychoterapeuta zawiera z Pacjentem kontrakt terapeutyczny (ustnie lub pisemnie), którego zasady mogą nieznacznie modyfikować Regulamin świadczenia usług.

8) Długość terapii i częstotliwość spotkań. Psychoterapia indywidualna odbywa się najczęściej w formie cotygodniowych sesji trwających 50 minut. Czas jej trwania i częstotliwość spotkań mogą być różne w zależności od charakteru zgłaszanego problemu i indywidualnych potrzeb. Spóźnienie Pacjenta oznacza skrócenie czasu sesji.

9) Płatność za wizyty. Usługi Ośrodka są odpłatne zgodnie z cennikiem, umieszczonym na stronie internetowej widokipsychoterapia.pl. W przypadku wizyty stacjonarnej zarezerwowanej telefonicznie, mailowo lub przez formularz kontaktowy oraz po każdej kolejnej wizycie stacjonarnej, Pacjent zobowiązany jest do opłaty za sesję od razu po jej zakończeniu (możliwość płatności kartą lub gotówką). W przypadku sesji odbywającej się on-line – płatność́ powinna odbyć́ się̨ przed spotkaniem, a Pacjent zobowiązany jest do każdorazowego przesłania potwierdzenia wykonania przelewu psychoterapeucie. W przypadku rezerwacji pierwszej wizyty poprzez wybranie na stronie internetowej „zarezerwuj wizytę”, Pacjent dokonuje płatności w momencie rezerwacji przez Przelewy24.

10) Odwoływanie wizyt. Jeśli zaistnieje konieczność odwołania spotkania, Pacjent może je odwołać bezkosztowo raz w miesiącu, zgłaszając ten fakt przynajmniej 24 godziny przed spotkaniem. W przypadku odwołania więcej niż jednej sesji w miesiącu Pacjent ponosi jej koszt, niezależnie od terminu odwołania i przyczyn (dotyczy to również sytuacji losowych takich jak korki uliczne, nagła niedyspozycja). Pacjent zawsze ponosi koszt umówionej sesji, na którą się nie zgłosił w przypadku, gdy nie odwołał jej w wyznaczonym terminie. Odwołanie wizyty jest możliwe poprzez kontakt z psychoterapeutą lub przez kontakt smsowy lub telefoniczny z recepcją Ośrodka (tel.: 572 993 816).

11) Usługi realizowane on-line.

  1. Usługi Ośrodka (dalej także: Usługodawca) mogą być realizowane drogą elektroniczną za pośrednictwem wybranego przez Pacjenta (dalej także: Usługobiorca) i psychoterapeutę komunikatora.
  2. Usługę Ośrodka on-line Pacjent może zamówić telefonicznie (tel. 572 993 816), mailowo (kontakt@widokipsychoterapia.pl), za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej lub wybierając na stronie internetowej „zarezerwuj wizytę”.
  3. Zamówienie usługi Ośrodka w jeden z wymienionych sposobów oznacza zawarcie Umowy świadczenia usług psychologicznych lub psychoterapeutycznych w drodze elektronicznej.
  4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług lub brak dostępu do Usług z przyczyn niezależnych od Ośrodka, w tym z przyczyn technicznych powstałych po stronie Pacjenta.
  5. Świadczenie Usług przez psychoterapeutów Ośrodka Widoki – Twoja Psychoterapia drogą elektroniczną za pośrednictwem wybranego komunikatora (np. Skype, WhatsApp) jest uwarunkowane spełnieniem przez Pacjenta jako Usługobiorcę wymagań technicznych w postaci: korzystania z komputera, telefonu lub tabletu wyposażonego w kamerę i mikrofon, posiadania dostępu do Internetu, posiadaniem dostępu do jednego z komunikatorów internetowych (np. Skype, WhatsApp)
  6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które utrudniają lub uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług Ośrodka. W przypadku braku możliwości prawidłowego wykonania zamówienia z przyczyn technicznych, nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej za Usługę płatności.
  7. Pacjentowi jako Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby Usługodawca mógł się z nim zapoznać nie później niż przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi i przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@widokipsychoterapia.pl. W przypadku prawidłowego wykonania prawa odstąpienia, Umowa uważana jest za niezawartą, a Ośrodek Widoki – Twoja Psychoterapia w ciągu 14 dni dokona zwrotu środków dla Usługobiorcy po odstąpieniu od umowy. Pacjent nie może odstąpić od Umowy od momentu rozpoczęcia świadczenia Usług.
  8. Pacjent jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od chwili zakończenia świadczenia Usługi. Dla swej skuteczności formalnej reklamacja wraz z uzasadnieniem powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej kontakt@widokipsychoterapia.pl.
  9. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
  10. Operatorem płatności dla kart płatniczych Visa, Maestro oraz MasterCard są Przelewy24.

12) Odmowa świadczenia usług przez psychoterapeutę. Psychoterapeuta może odmówić świadczenia Usług osobom, które chcą zrealizować cele niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Psychoterapeuta może odmówić świadczenia Usługi osobie, która naraża jego dobro osobiste, jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub jest agresywna. W takim wypadku zastrzega sobie także prawo do wezwania policji. Mając na uwadze dobro Pacjenta, psychoterapeuta może również odmówić świadczenia Usług, kiedy uzna, że nie może ich rzetelnie świadczyć na rzecz danego Pacjenta. W takiej sytuacji, Pacjent pokrywa koszt Usługi zgodnie z Regulaminem świadczenia usług, a jeżeli Pacjent wyrazi na to zgodę, psychoterapeuta kieruje Pacjenta do innego specjalisty.

13) Zachowanie poufności. Fakt korzystania przez Pacjenta z terapii oraz przekazywane przez Pacjenta informacje są traktowane jako ściśle poufne i nie są nikomu ujawniane. Z prawnego punktu widzenia zasada zachowania poufności nie obejmuje sytuacji, w której istnieje zagrożenie zdrowia lub życia Pacjenta lub innych osób oraz w sytuacji, w których dzieci są narażone na ryzyko (np. molestowania seksualnego, fizycznego lub psychicznego znęcania się). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji psychoterapeuta  omawia ją z Pacjentem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta (np. psychiatrą), psychoterapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje. Jeśli zaistnieje potrzeba omówienia przebiegu leczenia z superwizorem, czyli innym specjalistą z zakresu psychoterapii, nie ujawnia się informacji pozwalających na identyfikację Pacjenta.

14) Kontakt telefoniczny z terapeutą i w razie nagłych wypadków. W kwestii terminów czy odwoływania sesji Pacjent kontaktuje się w pierwszej kolejności z psychoterapeutą, a w przypadku trudności – z rejestracją Widoki – Twoja Psychoterapia. W razie nagłego wypadku, Pacjent zobligowany jest poszukać pomocy w izbie przyjęć najbliższego szpitala.

15) Wydawanie zaświadczeń. Zaświadczenia o korzystaniu z psychoterapii są wydawane na życzenie Pacjenta. Zaświadczenie zawiera informację na temat okresu i częstotliwości odbywania się spotkań. Psychoterapeuta ma prawo sprawdzić zgodność podawanych danych osobowych z dowodem tożsamości.

16) Polityka prywatności dotycząca sposobu przechowywania danych osobowych Pacjenta dostępna jest na naszej stronie internetowej widokipsychoterapia.pl. W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefonicznie.

close

Pobierz swój Darmowy Przewodnik po Depresji

Zmagasz się z depresją lub po prostu chcesz więcej o niej wiedzieć? Zapisz się do naszego newslettera. i otrzymaj darmowy ebook z informacjami o objawach, leczeniu i przyczynach depresji. Cenimy Twój czas i prywatność - nie spamujemy, obiecujemy!

Call Now Button