Psycholog Warszawa

Psycholog Warszawa w Widokach

W sytuacji, kiedy doświadczamy kryzysu, potrzebujemy pomocy w zrozumieniu siebie, chcemy zmienić to, w jaki sposób tworzymy relacje z innymi ludźmi, martwi nas funkcjonowanie naszego dziecka, związku lub rodziny, warto znaleźć odpowiedniego specjalistę, który będzie nas wspierał w zmianie na lepsze. Możemy sobie zadawać wówczas pytanie: do kogo powinienem się udać? Psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, psychiatra, interwent kryzysowy, coach, trener – wyjaśniamy, do jakich zadań przygotowani są ci specjaliści.

Psycholog Warszawa – pomagamy osobom, które:

Psycholog Warszawa – nasi specjaliści:

Psycholog, psychoterapeuta, trener grupowy, doradca zawodowy
Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 12 roku życia, odczuwających nadmierny stres, będących w kryzysie psychicznym, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, przeżywających trudności w nawiązaniu bliskich relacji. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Wykorzystuje również elementy psychoterapii Gestalt.

Zakres pracy:

Psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 14 roku życia. Pomaga osobom doświadczającym samotności, lęków, depresji, kryzysów życiowych i zawodowych, mającym niskie poczucie własnej wartości, trudności w relacjach z innymi, rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji, pragnących lepiej zrozumieć siebie. Prowadzi także konsultacje rodzicielskie i wychowawcze. Pracuje w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym.

Zakres pracy:

Psycholog, psychoterapeuta
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par. Pomaga osobom zmagającym się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, osobowości i odżywiania, przeżywającym kryzys życiowy, stratę, doświadczającym skutków nadmiernego stresu, niskiego poczucia własnej wartości. Wspiera pary, które znalazły się w kryzysie. Pracuje w podejściu systemowym.

Zakres pracy:

Psycholog, psychoterapeuta
Prowadzi psychoterapię dorosłych, konsultacje rodzinne, pomaga osobom doświadczającym lęków, depresji, kryzysów życiowych i zawodowych, trudności w relacjach z innymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu, pragnących lepiej zrozumieć siebie. Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

Zakres pracy:

Psycholog, psychoterapeuta
Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci od 3 r. ż. i młodzieży oraz osób dorosłych, a także konsultacje rodzicielskie. Pracuje z dziećmi, które mają trudności w relacjach z rówieśnikami, przestrzeganiu zasad społecznych, mają niskie poczucie własnej wartości, są nadmiernie lękliwe, wycofane, mają obniżony nastrój, są w sytuacji kryzysowej (np. z powodu rozstania rodziców, zmiany szkoły). Pomaga młodzieży i osobom dorosłym, które borykają się z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, cierpiącym na depresję, zaburzenia lękowe, chcącym lepiej rozumieć siebie i własne emocje. Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym.

Zakres pracy:

Psycholog, psychoterapauta
Pomaga osobom dorosłym, które mierzą się z zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami lękowymi, niską samooceną, samotnością i trudnościami w relacjach interpersonalnych, a także chcą lepiej zrozumieć siebie i swoje emocje, nauczyć się lepiej radzić sobie ze stresem. Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym.

Zakres pracy:

Psycholog, psychoterapeuta
Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży od 10 roku życia. Wspiera osoby dorosłe, które zmagają się z zaburzeniami odżywiania, depresją, trudnościami w budowaniu relacji, chcące lepiej poznać i zrozumieć siebie. Pracuje z młodzieżą zmagającą się z samookaleczeniami, depresją, niskim poczuciem własnej wartości. Pomaga dzieciom od 10 r. ż. oraz ich rodzinom w napotykanych trudnościach. Pracuje w podejściu integracyjno – systemowym.

Zakres pracy:

Psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog
Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, zmagających się z zaburzeniami osobowości, depresją i innymi zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, trudnościami i konfliktami w relacjach interpersonalnych, kryzysem psychicznym, zaburzeniami psychotycznymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu. Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

Zakres pracy:

Psycholog, psychoterapeuta
Pracuje z osobami dorosłymi, które mają trudności w relacjach, mierzą się ze stanami depresyjnymi i lękowymi, zaburzeniami odżywiania, z nasilonym napięciem, stresem. Wspiera osoby przeżywające stratę, w trudnych sytuacjach życiowych, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych (DDA, DDD). Pracuje w nurcie integracyjnym.

Zakres pracy:

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pomaga osobom uzależnionym (chemicznie i behawioralnie) oraz pozostającym w związkach z osobami uzależnionymi, a także zmagającym się z zaburzeniami osobowości, lękiem, depresją, doświadczającym kryzysów życiowych i traumy. Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

Zakres pracy:

Psycholog, psychoterapeuta
Prowadzi psychoterapię osób dorosłych. Wspiera osoby, które doświadczają zaburzeń nastroju, trudności w obszarze rozumienia, przeżywania i wyrażania emocji, mają niskie poczucie własnej wartości, zmagają się z samotnością, doświadczają przejawów nietolerancji, przeżywają trudności w relacjach, chcą budować i pogłębiać samoświadomość. Pracuje w podejściu Gestalt.

Zakres pracy:

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień
Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży. Pomaga osobom doświadczających nadmiernego stresu, trudności w relacjach, zmagającym się z zaburzeniami lękowymi, osobowości, odżywiania, depresyjnymi. Specjalizuje się również w pracy z osobami uzależnionymi, ich rodzinami i bliskimi, DDA. Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

Zakres pracy:

psycholog Warszawa podczas sesji z kobietą

Psycholog Warszawa, psychoterapeuta w Widokach

Wszyscy nasi specjaliści są magistrami psychologii, a także psychoterapeutami – ukończyli jedną z profesjonalnych szkół psychoterapii lub są w trakcie szkolenia. To osoby posiadające duże doświadczenie zawodowe we wspieraniu klientów i pacjentów w radzeniu sobie z różnymi trudnościami. To ponadto osoby niezwykle zaangażowane, empatyczne, dbające o profesjonalne i etyczne udzielanie pomocy.

Jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy lub po prostu chcesz lepiej siebie poznać i zrozumieć – umów się na konsultację do jednego z naszych specjalistów. Wspólnie zdecydujecie, czy na Twoje potrzeby odpowie kilka spotkań, czy dłuższy proces.

Kiedy nie jesteśmy już w stanie zmienić sytuacji, jesteśmy zmuszeni do zmiany siebie.

Specjaliści, którzy zajmują się pomaganiem – kto jest kim?

Psycholog Warszawa – osoba, która ukończyła studia psychologiczne, najczęściej 5 letnie studia magisterskie. Psycholog ma wiedzę dotyczącej ludzkiej psychiki. Posiada uprawnienia do wykonywania: diagnozy psychologicznej, opiniowania, orzekania (np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej), poradnictwa, udzielania wsparcia psychologicznego. Psycholog nie jest lekarzem. Nie może więc przepisywać leków.

Do psychologa możemy wybrać się po poradę lub z problemami dnia codziennego np.: problemy wychowawcze, obniżony nastrój, trudności w radzeniu sobie ze stresem lub wówczas, gdy potrzebujemy diagnozy osobowości.

 

Psychoterapeuta – najczęściej psycholog (ale także nierzadko lekarz, pedagog, socjolog), który jest w trakcie lub ukończył dodatkowe, najczęściej 4 letnie szkolenie z zakresu psychoterapii – specjalistycznej metody pomagania osobom doświadczających trudności w obszarze życia psychicznego lub chcących siebie lepiej poznać i rozwijać. Istnieje wiele różnych szkół psychoterapii.

Szkoły te różnią się od siebie np. podejściem do relacji między klientem a terapeutą, formą przebiegu samej sesji czy sposobem wyjaśniania zachodzących mechanizmów.

 

Psycholog kliniczny – jest fachowcem, który ukończył dodatkowe 4 lub 5 letnie szkolenie specjalistyczne po zakończeniu studiów psychologicznych. Jest profesjonalnie przygotowany do profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych.

 

Terapeuta uzależnień – według Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, rehabilitację osób uzależnionych mogą prowadzić lekarze, którzy posiadają specjalizację z psychiatrii oraz osoby legitymujące się certyfikatem specjalisty terapii uzależnień. W terapii mogą brać udział również osoby posiadające certyfikat instruktora terapii uzależnień. Certyfikat specjalisty uzyskać może osoba, która posiada wyższe wykształcenie medyczne lub wyższe w dziedzinie psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, teologii lub nauk o rodzinie. Natomiast certyfikat instruktora uzyskać może osoba z minimum średnim wykształceniem. Certyfikaty można uzyskać po ukończeniu specjalnego szkolenia w dziedzinie uzależnienia.

 

Psychiatra – lekarz medycyny, który ukończył studia medyczne, a potem specjalizację z psychiatrii. W pracy z pacjentami rozpoznaje objawy, stawia diagnozę, stosuje głównie środki farmakologiczne. Może zalecić wspomaganie leczenia psychoterapią. Ma możliwość wydawania dokumentów świadczących o stanie zdrowia psychicznego. Do psychiatry warto się udać np. w przypadku podejrzenia zaburzeń osobowości, depresji, schizofrenii. Na wizytę u psychiatry możemy zdecydować się sami; może też ją zalecić lekarza pierwszego kontaktu lub psycholog (Warszawa).

 

Interwent kryzysowy – to osoba, która pomaga osobom w różnych kryzysach. Niekoniecznie musi to być psycholog Warszawa lub psychoterapeuta. Interwentem może równie dobrze zostać lekarz, pedagog, policjant, strażak, ratownik medyczny lub osoba w ogóle niezwiązana z wykształceniem pomocowym.

Interwencja kryzysowa posiada kilka charakterystycznych cech, które wyróżniają ją na tle innych form pomocy:

  • obejmuje około 10 spotkań – jest to pomoc krótkoterminowa ograniczenie czasu pomocy
  • wielotorowość oddziaływania (pomoc może polegać nie tylko na rozmowie)
  • ograniczenie celów (interwent kryzysowy koncentruje się na problemie centralnym)
  • aktywna postawa terapeuty (dzieli się swoją wiedzą, proponuje konkretne rozwiązania problemu)
  • bezzwłoczne rozpoczynanie interwencji (podejście ratunkowe, obowiązkiem interwenta jest szybka ocena sytuacji zagrożenia)

 

Coach – osoba, która ukończyła szkolenie lub kurs lub studia podyplomowe z zakresu coachingu. Dobrze jest, jeśli coach posiada certyfikat organizacji zrzeszającej coachów (np. International Coach Federation lub International Coaching Community). Zadaniem coacha jest odnalezienie i wyzwolenie potencjału w swoim kliencie. Coach wspiera klienta w określeniu ważnych dla niego celów i towarzyszy w ich realizacji poprzez tworzenie przestrzeni do analizy obecnej sytuacji, możliwych działań, motywowanie do działania.

 

Trener – osoba posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia grup warsztatowych, treningowych i szkoleniowych. Takie niezbędne kompetencje trener zdobywa w szkole trenerskiej oraz na różnego rodzaju szkoleniach specjalistycznych pogłębiających jego wiedzę specjalistyczną z metod pracy z grupą oraz poszczególnych tematów szkoleniowych. Ważne, by zauważyć, że do prowadzenia grup terapeutycznych niezbędne jest bycie psychoterapeutą posiadającym dodatkowo doświadczenie w pracy z grupami.